Privaatsustingimused

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad LL TRADE OÜ (edaspidi müüja) omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või müüja meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik müüja poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Isikuandmete töötlemine

Müüja on isikuandmete vastutav töötleja.

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Müüja kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:
kasutaja nimi ja e-posti aadress, telefon – kasutaja poolt infopäringu tegemisel;
ees –ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ja postiaadress – kasutajale kauba kohaletoimetamiseks;

Isikuandmete kasutamine

Müüja kasutab isikuandmeid:

  • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
  • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on müüja lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Reklaam1 kasutajale teenuseid.
Müüja kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad paki saatmise teenus kliendile.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab müüja kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

Isikuandmete turvalisus ja säilitamine

Müüja säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 5 aastat majandusaasta lõppemisest või seni, kuni kasutaja avaldab ise soovi andmete eemaldamiseks.

Müüja rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@llt.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.
Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Küpsised (Cookies) on tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse ning mis mäletavad informatsiooni, mida kasutaja kodulehel on sisestanud.

Koduleht kasutab Küpsiseid eesmärgiga analüüsida kodulehel toimuvat liiklust ja suurendada seeläbi kodulehe kasutajamugavust tulevikus.

Privaatsustingimuste muutmine

Müüja jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@llt.ee